سرنوشت ساز بودن هر انتخاب

سرنوشت ساز بودن هر انتخابی اهمیت آن را متذكر می شود ما به فردای كشورمان امیدواریم و سرنوشت آن را در راهی روشن رقم خواهیم زد.

*بخشی از برنامه طعم آفتاب در خصوص انتخابات

1403/03/23
|
14:28