توجه به نشانه ها

توجه به نشانه ها، منجر به انتخاب آگاهانه خواهد شد.

*بخشی از برنامه طعم آفتاب در خصوص انتخابات

1403/03/22
|
11:24