مقاومت، زبان جغرافیا نمیشناسد!

شهید رئیسی پرچمدار مقاومت اسلامی، مرد میدان و عمل_

شنونده بخش كوتاهی از بیانات #شهید_سید_ابراهیم_رئیسی درباره #مقاومت باشید.

🔺 شهید #آیت_الله_رئیسی هم مسلك سیاستمدارانی بودند كه در طول حیات سیاسی خویش در منطقه، پرچمدار مقاومت اسلامی شدند و #كتاب حوزه مقاومت در بیانات سید ابراهیم رئیسی شاهد براین مدعاست.

این كتاب مجموعه ای از سخنان سید ابراهیم رئیسی درباره مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم است كه به همت ابوالفضل حسینی صدر گردآوری شده است.

1403/03/03
|
17:20
دسترسی سریع