صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 21:15 به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه

نغمه های ماندگار

ردیف عنوان برنامه موضوع کارشناس مجری مجری لینک
1 نغمه های ماندگار/ قسمت اول بررسی تلاوت اساتید؛ عبدالباسط/ علی محمود/ رفعت/ شعشاعی/ محمدصدیق منشاوی استاد احمد ابوالقاسمی هادی صلحجو دریافت فایل
2 نغمه های ماندگار/ قسمت دوم بررسی تلاوت های استاد عبدالفتاح شعشاعی/ سوره دهر/ آیات 1 تا 26 استاد احمد ابوالقاسمی هادی صلحجو دریافت فایل
3 نغمه های ماندگار/ قسمت سوم بررسی تلاوت های استاد عبدالفتاح شعشاعی / فرازهایی از سوره دهر، آیات 23 به بعد، سوره های تکویر و انفطار استاد احمد ابوالقاسمی هادی صلحجو دریافت فایل
4 نغمه های ماندگار/ قسمت چهارم بررسی تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی از آیات 3 تا 11 سوره مبارکه فاطر استاد احمد ابوالقاسمی هادی صلحجو دریافت فایل
5 نغمه های ماندگار/ قسمت پنجم بررسی تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی از آیات 12 تا 24 سوره مبارکه فاطر و سوره بینه استاد احمد ابوالقاسمی هادی صلحجو دریافت فایل
6 نغمه های ماندگار/ قسمت ششم بررسی آیات و فرازهای سوره مبارکه نجم استاد احمد ابوالقاسمی هادی صلحجو دریافت فایل
7 نغمه های ماندگار/ قسمت هفتم بررسی روش تلاوتهای استاد رفعت و استاد شعیشع استاد احمد ابوالقاسمی هادی صلحجو دریافت فایل
8 نغمه های ماندگار/ قسمت هشتم بررسی تلاوت آیات 46 تا 74 سوره کهف با صدای استاد رفعت استاد احمد ابوالقاسمی هادی صلحجو دریافت فایل
9 نغمه های ماندگار/ قسمت نهم بررسی آیات 61 تا 74 و 84 تا 90 سوره مبارکه کهف با صدای استاد رفعت استاد احمد ابوالقاسمی هادی صلحجو دریافت فایل
10 نغمه های ماندگار/ قسمت دهم بررسی آیات 1 تا 36 سوره مبارکه مریم با صدای استاد رفعت استاد احمد ابوالقاسمی هادی صلحجو دریافت فایل
11 نغمه های ماندگار/ قسمت یازدهم بررسی آیات 18 تا 31 سوره مبارکه یونس با صدای استاد رفعت استاد احمد ابوالقاسمی هادی صلحجو دریافت فایل
12 نغمه های ماندگار/ قسمت دوازدهم بررسی آیات 53 تا 75 سوره مبارکه یوسف با صدای استاد رفعت استاد احمد ابوالقاسمی هادی صلحجو دریافت فایل
13 نغمه های ماندگار/ قسمت سیزدهم تحلیل وضعیت تلاوت قرآن در زمان استاد منشاوی، ساختار تلاوت و پخش فرازهایی از ایشان استاد عبدالرضا صدیق هادی صلحجو دریافت فایل
14 نغمه های ماندگار/ قسمت چهاردهم بررسی آیات 7 تا آخر سوره مبارکه مجادله با صدای استاد صدیق منشاوی استاد عبدالرضا صدیق هادی صلحجو دریافت فایل
15 نغمه های ماندگار/ قسمت پانزدهم بررسی آیات 1 تا 18 سوره مبارکه قیامت و آیه 15 سوره مبارکه نمل با صدای استاد محمد سلامه استاد عبدالرضا صدیق هادی صلحجو دریافت فایل
16 نغمه های ماندگار/ قسمت شانزدهم بررسی آیات 30 تا 47 سوره مبارکه فصلت و آیات سوره مبارکه انفطار با صدای استاد محمد سلامه استاد عبدالرضا صدیق هادی صلحجو دریافت فایل
17 نغمه های ماندگار/ قسمت هفدهم بررسی فرازهایی از آیات 7، 9، 13 و 14 سوره مبارکه اسراء با صدای استاد محمدالصیفی استاد عبدالرضا صدیق هادی صلحجو دریافت فایل
18 نغمه های ماندگار/ قسمت هجدهم بررسی فرازهایی از آیات 9، 50 تا 71 سوره مبارکه اسراء با صدای استاد محمدالصیفی استاد عبدالرضا صدیق هادی صلحجو دریافت فایل
19 نغمه های ماندگار/ قسمت نوزدهم بررسی فرازهایی از آیات 31، 54 تا آخر سوره مبارکه مدثر و آیات 1 تا 15 سوره مبارکه قیامت با صدای استاد احمدسلیمان سعدانی استاد علی اکبر حنیفی هادی صلحجو دریافت فایل
20 نغمه های ماندگار/ قسمت بیستم بررسی فرازهایی از آیات 193 تا آخر سوره مبارکه آل عمران با صدای استاد احمدسلیمان سعدانی استاد علی اکبر حنیفی هادی صلحجو دریافت فایل
21 نغمه های ماندگار/ قسمت بیست و یکم بررسی فرازهایی از آیات 1 تا 50 سوره مبارکه مریم(بخش اول) با صدای استاد علی محمود استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
22 نغمه های ماندگار/ قسمت بیست و دوم بررسی فرازهایی از آیات 1 تا 50 سوره مبارکه مریم(بخش دوم) با صدای استاد علی محمود استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
23 نغمه های ماندگار/ قسمت بیست و سوم بررسی فرازهایی از آیات 47 تا 91 سوره انبیاء(بخش اول) با صدای استاد علی محمود استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
24 نغمه های ماندگار/ قسمت بیست و چهارم بررسی فرازهایی از آیات 47 تا 91 سوره انبیاء(بخش دوم) با صدای استاد علی محمود استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
25 نغمه های ماندگار/ قسمت بیست و پنجم بررسی فرازهایی از آیات 1 تا 31 سوره یوسف با صدای استاد علی محمود استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
26 نغمه های ماندگار/ قسمت بیست و ششم بررسی فرازهایی از آیات 45 تا 74 سوره انفال با صدای استاد علی محمود استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
27 نغمه های ماندگار/ قسمت بیست و هفتم بررسی فرازهایی از آیات 31 تا آخر سوره ق و ذاریات 1 تا 58/ بخش اول با صدای استاد طه الفشنی استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
28 نغمه های ماندگار/ قسمت بیست و هشتم بررسی فرازهایی از آیات 31 تا آخر سوره ق و ذاریات 1 تا 58/ بخش دوم با صدای استاد طه الفشنی استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
29 نغمه های ماندگار/ قسمت بیست و نهم بررسی فرازهایی از آیات 23 تا 41 سوره مبارکه حج با صدای استاد عبدالعظیم زاهر استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
30 نغمه های ماندگار/ قسمت سی ام بررسی فرازهایی از آیات 1 تا 29 سوره مبارکه مومنون با صدای استاد محمود عبدالحکم استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
31 نغمه های ماندگار/ قسمت سی و یکم بررسی زندگی استاد مصطفی اسماعیل/ بخش اول استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
32 نغمه های ماندگار/ قسمت سی و دوم بررسی زندگی استاد مصطفی اسماعیل/ بخش دوم استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
33 نغمه های ماندگار/ قسمت سی و سوم بررسی فرازهایی از آیات 1 تا 29 سوره مبارکه حج با صدای استاد مصطفی اسماعیل استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
34 نغمه های ماندگار/ قسمت سی و چهارم بررسی فرازهایی از آیات 5 تا 28 سوره مبارکه قصص و سوره های علق و قدر با صدای استاد مصطفی اسماعیل استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
35 نغمه های ماندگار/ قسمت سی و پنجم بررسی فرازهایی از آیات 20 تا 28 سوره مبارکه قصص و سوره های علق و قدر با صدای استاد مصطفی اسماعیل استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
36 نغمه های ماندگار/ قسمت سی و ششم بررسی فرازهایی از آیات 22 تا آخر سوره لقمان، سوره نازعات و آیات 1 تا 8 سوره علق/ بخش اول با صدای استاد مصطفی اسماعیل استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
37 نغمه های ماندگار/ قسمت سی و هفتم بررسی فرازهایی از آیات 22 تا آخر سوره لقمان، سوره نازعات و آیات 1 تا 8 سوره علق/ بخش دوم با صدای استاد مصطفی اسماعیل استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
38 نغمه های ماندگار/ قسمت سی و هشتم بررسی تلاوت آیات 31 تا آخر سوره ق، آیات 1 تا 28 سوره ذاریات، سوره های طارق و اخلاص با صدای استاد مصطفی اسماعیل استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
39 نغمه های ماندگار/ قسمت سی و نهم بررسی تلاوت آیات 31 تا آخر سوره قمر و سوره های رحمن، نازعات، حاقه، شمس/بخش اول با صدای استاد مصطفی اسماعیل استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
40 نغمه های ماندگار/ قسمت چهلم بررسی تلاوت آیات 31 تا آخر سوره قمر و سوره های رحمن، نازعات، حاقه، شمس/بخش دوم با صدای استاد مصطفی اسماعیل استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
41 نغمه های ماندگار/ قسمت چهل و یکم بررسی تلاوت آیات 31 تا آخر سوره قمر و سوره های رحمن، نازعات، حاقه، شمس/بخش سوم با صدای استاد مصطفی اسماعیل استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
42 نغمه های ماندگار/ قسمت چهل و دوم بررسی تلاوت آیات 12 تا 36 سوره مریم با صدای استاد مصطفی اسماعیل استاد غلامرضا شاهمیوه نصرت الله حسینی دریافت فایل
43 نغمه های ماندگار/ قسمت چهل و سوم بررسی تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه حجرات، ق، ضحی، انشراح و اخلاص/ بخش اول با صدای استاد مصطفی اسماعیل استاد غلامرضا شاهمیوه نصرت الله حسینی دریافت فایل
44 نغمه های ماندگار/ قسمت چهل و چهارم بررسی تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه حجرات، ق، ضحی، انشراح و اخلاص/ بخش دوم با صدای استاد مصطفی اسماعیل استاد غلامرضا شاهمیوه نصرت الله حسینی دریافت فایل
45 نغمه های ماندگار/ قسمت چهل و پنجم بررسی تلاوت آیات 13 تا 31 سوره کهف و سوره های ضحی، انشراح و تین/ بخش اول با صدای استاد مصطفی اسماعیل استاد غلامرضا شاهمیوه وحید مرتضوی دریافت فایل
46 نغمه های ماندگار/ قسمت چهل و ششم بررسی تلاوت آیات 13 تا 31 سوره کهف و سوره های ضحی، انشراح و تین/ بخش دوم با صدای استاد مصطفی اسماعیل استاد غلامرضا شاهمیوه وحید مرتضوی دریافت فایل
47 نغمه های ماندگار/ قسمت چهل و هفتم بررسی تلاوت آیات 171 تا 194 سوره آل عمران با صدای استاد مصطفی اسماعیل استاد غلامرضا شاهمیوه وحید مرتضوی دریافت فایل
48 نغمه های ماندگار/ قسمت چهل و هشتم بررسی زندگی استاد ابوالعینین شعیشع استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
49 نغمه های ماندگار/ قسمت چهل و نهم بررسی تلاوت آیات 1 تا 19 سوره اسراء با صدای استاد ابوالعینین شعیشع استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
50 نغمه های ماندگار/ قسمت پنجاهم بررسی تلاوت آیات 33 تا 47 سوره آل عمران با صدای استاد ابوالعینین شعیشع استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
51 نغمه های ماندگار/ قسمت پنجاه و یکم بررسی زندگی استاد محمدصدیق منشاوی استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
52 نغمه های ماندگار/ قسمت پنجاه و دوم بررسی تلاوت آیات 17 تا 27 سوره روم با صدای استاد محمدصدیق منشاوی استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
53 نغمه های ماندگار/ قسمت پنجاه و سوم بررسی تلاوت آیات 27 تا 30 سوره روم، سوره های ضحی، انشراح، حمد و آیات 1 تا 5 سوره بقره با صدای استاد محمدصدیق منشاوی استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
54 نغمه های ماندگار/ قسمت پنجاه و چهارم بررسی تلاوت آیات 108 تا آخر سوره هود و آیات 1 تا 8 سوره یوسف با صدای استاد محمدصدیق منشاوی استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
55 نغمه های ماندگار/ قسمت پنجاه و پنجم بررسی تلاوت آیات 1 تا 89 سوره شعراء با صدای استاد محمدصدیق منشاوی استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
56 نغمه های ماندگار/ قسمت پنجاه و ششم بررسی تلاوت آیات 43 تا 89 سوره شعراء با صدای استاد محمدصدیق منشاوی استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
57 نغمه های ماندگار/ قسمت پنجاه و هفتم بررسی تلاوت آیات 58 تا آخر سوره فرقان، سوره قیامت و آیات 1 تا 5 سوره علق با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
58 نغمه های ماندگار/ قسمت پنجاه و هشتم بررسی تلاوت آیات 1 تا 18 سوره رعد با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
59 نغمه های ماندگار/ قسمت پنجاه و نهم بررسی تلاوت آیات 30 تا 47 سوره فصلت با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
60 نغمه های ماندگار/ قسمت شصتم بررسی تلاوت آیات 51 تا 75 سوره قصص با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
61 نغمه های ماندگار/ قسمت شصت و یکم بررسی تلاوت آیات 15 تا 44 سوره نمل با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
62 نغمه های ماندگار/ قسمت شصت و دوم بررسی زندگی استاد محمود علی البناء استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
63 نغمه های ماندگار/ قسمت شصت و سوم بررسی تلاوت سوره های فلق و ناس با صدای برترین، قاریان جهان اسلام استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
64 نغمه های ماندگار/ قسمت شصت و چهارم بررسی تلاوت سوره های اخلاص، مسد، فیل و شمس با صدای برترین، قاریان جهان اسلام استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
65 نغمه های ماندگار/ قسمت شصت و پنجم بررسی تلاوت سوره های نصر، کافرون و لیل با صدای برترین، قاریان جهان اسلام استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
66 نغمه های ماندگار/ قسمت شصت و ششم بررسی تلاوت سوره های کوثر، انشراح، ماعون، همزه، تکاثر و عادیات با صدای برترین، قاریان جهان اسلام استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
67 نغمه های ماندگار/ قسمت شصت و هفتم بررسی تلاوت سوره های زلزال، بینه و قدر با صدای برترین، قاریان جهان اسلام استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
68 نغمه های ماندگار/ قسمت شصت و هشتم بررسی تلاوت سوره های تین و علق با صدای برترین، قاریان جهان اسلام استاد غلامرضا شاهمیوه وحید مرتضوی دریافت فایل
69 نغمه های ماندگار/ قسمت شصت و نهم بررسی تلاوت سوره های ضحی و انشراح با صدای برترین، قاریان جهان اسلام استاد غلامرضا شاهمیوه وحید مرتضوی دریافت فایل
70 نغمه های ماندگار/ قسمت هفتادم بررسی تلاوت سوره های عصر، تین،کوثر و شمس با صدای برترین، قاریان جهان اسلام استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
71 نغمه های ماندگار/ قسمت هفتاد و یکم بررسی تلاوت سوره های تکاثر، ضحی و غاشیه با صدای برترین، قاریان جهان اسلام استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
72 نغمه های ماندگار/ قسمت هفتاد و دوم بررسی تلاوت سوره های قارعه و بلد با صدای برترین، قاریان جهان اسلام استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
73 نغمه های ماندگار/ قسمت هفتاد و سوم بررسی تلاوت آیات 39 تا 50 سوره احزاب و آیات 27 تا 33 سوره نازعات با صدای استاد محمود علی البناء استاد غلامرضا شاهمیوه وحید مرتضوی دریافت فایل
74 نغمه های ماندگار/ قسمت هفتاد و چهارم بررسی تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه نبأ و قصارالسور با صدای استاد محمود علی البناء استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
75 نغمه های ماندگار/ قسمت هفتاد و پنجم بررسی تلاوت آیات 255 تا 261 سوره بقره با صدای استاد محمود علی البناء استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
76 نغمه های ماندگار/ قسمت هفتاد و ششم بررسی تلاوت آیات 27 تا آخر سوره ابراهیم با صدای استاد محمود علی البناء استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
77 نغمه های ماندگار/ قسمت هفتاد و هفتم بررسی تلاوت آیات 1 تا 16 سوره تغابن و آیات سوره منافقون با صدای استاد محمود علی البناء استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
78 نغمه های ماندگار/ قسمت هفتاد و هشتم بررسی زندگی استاد عبدالباسط عبدالصمد استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
79 نغمه های ماندگار/ قسمت هفتاد و نهم بررسی تلاوت آیات 18 تا آخر سوره حشر، سوره تکویر و آیات 27 تا آخر سوره فجر با صدای استاد عبدالباسط عبدالصمد استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
80 نغمه های ماندگار/ قسمت هشتادم بررسی تلاوت آیات 2 تا 36 سوره مریم و سوره تکویر با صدای استاد عبدالباسط عبدالصمد استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
81 نغمه های ماندگار/ قسمت هشتاد و یکم بررسی تلاوت آیات سوره های مدثر و قیامت با صدای استاد عبدالباسط عبدالصمد استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
81 نغمه های ماندگار/ قسمت هشتاد و یکم بررسی تلاوت آیات سوره های مدثر و قیامت/ بخش اول با صدای استاد عبدالباسط عبدالصمد استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
82 نغمه های ماندگار/ قسمت هشتاد و دوم بررسی تلاوت آیات سوره های مدثر و قیامت/ بخش دوم با صدای استاد عبدالباسط عبدالصمد استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
83 نغمه های ماندگار/ قسمت هشتاد و سوم بررسی زندگی استاد محمدعبدالعزیز حصان استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
84 نغمه های ماندگار/ قسمت هشتاد و چهارم بررسی تلاوت آیات 151 تا 159 سوره انعام با صدای استاد محمدعبدالعزیز حصان استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
85 نغمه های ماندگار/ قسمت هشتاد و پنجم بررسی تلاوت آیات 51 تا آخر سوره قصص با صدای استاد محمدعبدالعزیز حصان استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
86 نغمه های ماندگار/ قسمت هشتاد و ششم بررسی تلاوت آیات 60 تا 73 سوره قصص با صدای استاد محمدعبدالعزیز حصان استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
87 نغمه های ماندگار/ قسمت هشتاد و هفتم بررسی تلاوت آیات سوره نور با صدای استاد محمودرمضان استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل
88 نغمه های ماندگار/ قسمت هشتاد و هشتم بررسی تلاوت آیات 114 تا آخر سوره نحل با صدای استاد محمود رمضان استاد غلامرضا شاهمیوه هادی صلحجو دریافت فایل