صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پرسش پیامکی روز سه شنبه 25 تیر 98 به شرح زیر است:


❓در "فَأَنْتَ عَنهُ..." آیه با چه کلمه ای کامل میشود و این کلمه به چه معناست؟

(1) تَصدى: به او می پردازی
(2) تَلَهّى: از او رو میگردانی

عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24:00 امشب به سامانه پیامکی 300001453 ارسال نمایید.
#قرآن_کتاب_زندگی

✨ مشاهده اسامی برندگان
👇👇👇
🔗https://radioquran.ir/besharat1453/
🆔 @radioquran

مرتبط با این