اخلاق انتخاباتی

اخلاق انتخاباتی جزئی از اخلاق سیاسی و اجتماعیست و اخلاق سیاسی جزئی از اخلاق اسلامیست..

*بخشی از برنامه طعم آفتاب در خصوص انتخابات

1403/03/23
|
12:20