فقط یك نشانه، برای تأیید ایمانت وجود داره و بس !

مطلوب و آرزوی هرشخصی قیمت و ارزش آن شخص را مشخص می كند.

بخشی از سخنان استاد شجاعی...

1403/02/19
|
09:54
دسترسی سریع