صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ترتیل جزء سوم قرآن کریم/سوره بقره آیات 253 تا آخر سوره بقره و آیات 1 تا 91 سوره آل عمران با صدای استاد احمد ابوالقاسمی.